Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

♗ Privacyverklaring

30 november 2018

PRIVACY VERKLARING SCHAAKVERENIGING DE RAADSHEER AMSTERDAM

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Schaakvereniging De Raadsheer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen via info@svderaadsheer.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

• Het uitvoeren van clubactiviteiten
• Het mee kunnen doen aan SGA (Schaakbond Groot Amsterdam) en KNSB (Kninklijke Nederlandse Schaakbond) gerelateerde activiteiten zoals toernooien en externe competities. De Raadsheer is aangesloten bij voorgenoemde organisaties.
• Het versturen van mailings, nieuwsbrieven, uitnodigingen, het clubblad, het verenigingsblad van de KNSB en verjaardagskaarten.
• De financiële administratie.

VAN WIE VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

• Leden van Schaakvereniging De Raadsheer Amsterdam
• Deelnemers aan door ons georganiseerde activiteiten zoals schaaktoernooien

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN LEDEN

1. Voornaam
2. Achternaam
3. Adres
4. E-mailadres
5. Telefoonnummer/mobiel
6. Geslacht
7. IBAN nummer tbv betaling contributie
8. Geboortedatum

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN OVERIGE RELATIES

1. Voornaam
2. Achternaam
3. E-mailadres
4. Telefoonnummer/mobiel

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

• Het organiseren van toernooien en competities (KNSB en SGA)

Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin ook de nodige afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ten aanzien van het lidmaatschap tot één jaar na de datum van het beëindigen van het lidmaatschap en ten aanzien van de financiële administratie tot 7 jaar na dato.
Ten aanzien van deelname aan door ons georganiseerde toernooien: 1 maand

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij onder andere:
• Onze website beveiligd met SSL
• De data beveiligd opgeslagen
• Onze ledenadministratie verplicht tot geheimhouding
• De toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot geautoriseerde personen.

 RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Op grond van de wet heeft u recht op:

• Inzage van uw persoonsgegevens.
• Rectificatie van uw persoonsgegevens.
• Verwijdering van uw persoonsgegevens.
• Overdracht van de door u verstrekte gegevens aan uzelf of een andere partij.
• Een verzoek in te dienen om beperking van uw persoonsgegevens.
• Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel ervan.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

© 2018 SV De Raadsheer Amsterdam